Susținere pentru dezvoltarea economiei sociale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Un program menit să ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Codul proiectului: 127434

Etapele procedurii de selecție a grupului țintă

Procedura de selecţie si mentinere a grupului tinta în cadrul proiectului POCU/449/4/16/127434  „Start-up-uri Sociale pentru dezvoltarea sustenabila nationala – SUSTIN” se desfăşoară pe toata durata A1.2 în mai multe etape sccesive. Identificarea, selectia, atragerea, mentinerea si motivarea persoanelor incluse in grupul tinta reprezinta una dintre principalele sarcini ale celor 4 experti informare si selectie GT, care vor colabora cu expertii formare si planificare strategica in ceea ce priveste colectarea documentelor de grup tinta, avand in vedere ca dupa inscrierea in proiect fiecare persoana va participa la programul de formare profesionala.

ETAPA 1 – etapa pregătitoare

IDENTIFICAREA grupului tinta si a companiilor de unde acestia provin a fost realizata inca din etapa de planificare a acestui proiect. Beneficiarul a realizat o analiza la nivel de nevoi la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare, identificand in aceste zone nevoile de formare profesionala precum si nevoia de sprijin financiar si tehnic pentru infiintarea de start-up-uri sociale.

S-a analizat de asemenea situatia la nivel national in ceea ce priveste piata in domeniul economiei sociale precum si situatia la nivel european si au fost evidentiate nevoile ce au determinat directiile de investitie in acest domeniu.

Suplimentar, pe parcursul derularii etapei pregatitoare, beneficiarul va accesa baza de date disponibile la nivel national cu: clienti (sute de companii la nivel national), furnizori, baze de date cu persoane aflate in cautarea unui loc de munca, baze de date cu antreprenori, baze de date cu asociatii profesionale in diferite domenii de activitate/cluburi/hub-uri etc.

In acest sens vor fi identificate atat companii cat si alte tipuri de organizatii care pot fi contactate direct pentru a furniza persoane ce pot fi inscrise in proiect dar vor fi contacti in mod direct si beneficiarii finali (persoanele fizice) in urma unui efort sustinut de identificare si recrutare a membrilor GT. In paralel, in urma actiunilor de promovare din A.1.1 estimam ca vor fi beneficiari care ne vor contacta direct pentru a se inscrie in proiect si vom raspunde direct acestor solicitari.

Vor avea loc discutii telefonice, comunicari prin e-mail si intalniri fata in fata cu reprezentati ai organizatiilor ce pot furniza grup tinta pentru proiect si cu persoanele fizice interesate. Catre acestea se vor transmite materiale de prezentare/de informare pentru proiect si se pot incheia, dupa ca, protocolae de colaborare, daca exista interes din partea acestora.

ETAPA 2 – informarea asupra modului de selecţie
Pentru a raspunde NEVOILOR DE INTERVENTIE IDENTIFICATE, proiectul isi va face cunoscute oportunitatile la nivelul prospectivului grup tinta pe care il va atrage in proiect prin procedee de recrutare si selectie.

Suplimentar, grupul tinta va fi informat despre modul în care se va desfăşura selecţia prin următoarele canale: - postarea pe pagina web a proiectului si retele de socializare; - postarea pe pagina web a Beneficiarului proiectului, in cazul in care pagina web a proiectului nu este functionala. Pentru a raspunde NEVOILOR DE INTERVENTIE IDENTIFICATE, proiectul isi va face cunoscute oportunitatile la nivelul prospectivului grup tinta pe care il va atrage in proiect prin procedee de recrutare si selectie.

Vor fi furnizate informatii privind conditiile de eligibilitate si lista documentelor solicitate pentru dosarul de inscriere in proiect.

Recrutarea si selectia grupului tinta va respecta principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii pe criterii de religie, etnie sau de alta natura. RECRUTAREA va fi realizata de expertii campanii de constientizare prin:
1. Transmiterea de materialele cu caracter informativ catre organizatiile partenere/vizate.
2. Publicarea de materiale informative pe pagina web a proiectului, in social media
3. Intalniri cu reprezentanti ai mediului de afaceri, in cadrul celor 4 evenimente organizate in cadrul campaniei de informare
4. Intalniri fata in fata cu posibilii beneficiari, prin vizite la sediul acestora, in parcuri industriale, camere de comert, sedii birouri/afaceri, AJOFM-uri, centrele regionale ale Carmistin International si ale companiilor partenere/ din grup
5. Promovarea si informarea prin ziare/ reviste/site-uri/retele de socializare/ direct mailing, invitatii de participare la activitatile proiectului, comunicate de presa, distribuirea de brosuri.
6. Sesiuni de informare organizate cu ocazia diferitelor intalniri ale mediului de afaceri/ intalniri comerciale/intalniri ale organizatiilor active in zona sociala sau in zona economiei-sociale care va permite inscrierea persoanelor interesate de demararea unei afaceri sociale in grupul tinta al proiectului.
ETAPA 3 – depunerea candidaturilor

Candidaţii transmit un dosar de candidatură pana cel tarziu la sfarsitul lunii 6 de implementare a proiectului, continand următoarele documente in termenul stabilit de echipa proiectului:

- Cerere de înscriere –model - Anexa 2;

- Declaraţie privind eligibilitatea grupului tinta – model – Anexa 3;

- Declaraţie de consimţământ pentru prelucrare date personale si acordul de a fi fotografiat, filmat și de a publica materiale foto-video pe paginile oficiale de proiect și în presă – model – Anexa 4;

- Formular individual inregistrare grup ţintă - Anexa 8;

- Documente de identitate (copie certificat de naștere, copie BI / CI, copie după certificat de căsătorie unde este cazul de schimbare de nume);

- Documente de studii (copie după diplome de studii / adeverință de la ultima școală absolvită – cel putin studii medii absolvite);

- Adeverinta pentru cei cu varsta intre 16-24 ani (daca este cazul) de unde sa rezulte ca sunt la momentul inscrierii in proiect angajati sau urmeaza o forma de educatie/formare profesionala continua.

- Dosarele de candidatura vor fi inregistrate in Registrul candidaturilor –Anexa 5, primind un numar de ordine in functie de ordinea sosirii candidatilor la inregistrare. Avand in vedere prezenta simultana a expertilor campanii si grup tinta in judete diferite din Regiunea de implementare a proiectului, acestia vor solicita un numar de ordine/ inregistrare din Registrul candidaturilor – Anexa 5 de la personalul suport pentru managerul de proiect, imediat dupa completarea cu documente a unui dosar de candidatura. Numarul de inregistrare si data inregistrarii va fi trecut pe Cererea de înscriere –Anexa 2. La randul lor, expertii informare si selectie GT vor furniza informatii privind numarul de pagini al dosarului de candidatura si numele si prenumele candidatului.

- Documentele vor fi colectate de expertii informare si selectie GT si indosariate la sediul Beneficiarului.

ETAPA 4 – selectarea grupului ţintă
ETAPA 4 se desfasoara in mod continuu pana la finalul lunii 6 de implementare, respectiv 3 Decembrie 2019. Selecţia grupului tinta se va face pe masura inregistrarii dosarelor de candidatura, pe baza analizei documentaţiei depuse. In momentul in care grupul tinta de 112 persoane va fi atins, si alte .....persoane vor fi inscrise pe lista de rezerva, procesul de inscriere in proiect va fi suspendat, chiar daca acest lucru se intampla mai devreme de data limita de inscriere. Numarul de locuri in proiect este limitat.

Evaluarea documentelor

Expertii informare si selectie ai grupului tinta vor evalua documentele transmise de fiecare candidat în ceea ce priveşte completitudinea, corectitudinea şi conformarea cu cerinţele stabilite.

Selecţia grupului tinta

Selecţia grupului tinta se va realiza conform Grilei de selectie – Anexa 6. Ierarhizarea candidatilor in vederea departajarii pentru selectie va avea la baza principiul „primul venit, primul servit” pentru ficare sub-categorie de grup tinta, in limita locurilor disponibile, cu prioritate pentru angajatii din IMM-uri, luand in considerare numarul si data depunerii dosarului de candidatura conform inscrisului din Registrul candidaturilor, corelat cu punctajul obtinut in urma analizei dosarului de candidatura in baza Grilei de selectie.

Verificarea dosarului de candidatura

Verificarea completitudinii si corectitudinii dosarului de candidatura pentru fiecare candidat se va realiza in baza unei Liste de verificare a dosarului de candidatura – model Anexa 7. Un dosar de candidatura incomplet sau incorect completat conduce la nevalidarea acestuia de catre Comisia de selectie.

Primele 112 persoane inscrise in grupul tinta care au indeplinit cumulativ criteriile de selecţie ale si ale căror documente evaluate anterior sunt complete, corecte şi conforme cu cerinţele transmise sunt selectaţi pentru participarea la activitatile proiectului.

Rezultate

Rezultatele selecţiei sunt consemnate în Registrul candidaturilor – Anexa 5 prin operarea „Selectat/ Neselectat/ Rezerva”. Situaţia grupului tinta selectat este centralizată Anexa 17-Registrul grup tinta la Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020.

Lista de rezerva va cuprinde urmatoarele ...... persoane care au indeplinit cumulativ criteriile de selecţie, au depus un dosar de candidatura pana la 03.12.2019 dar nu au reusit sa ocupe in loc in primele 112 de locuri dedicate GT.
ETAPA 5 – publicarea rezultatului selecţiei

În termen de maxim 20 zile lucratoare de la operarea „Selectat/Neselectat/Rezerva” pentru fiecare dosar de candidatura în Registrul candidaturilor – Anexa 5, va fi adus la cunostinta candidatului statusul sau in proiect „Selectat/Neselectat/Rezerva” prin înştiinţarea sa, respectiv prin informarea fata in fata, pe email şi/ sau telefonic, dupa caz.

Avand in vedere Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, NU se vor folosi alte canale suplimentare de publicare a rezultatului selecţiei, precum: postarea pe pagina web a proiectului si postarea pe pagina web a Beneficiarului proiectului.

ETAPA 6 – rezolvarea contestatiilor
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune o contestatie in atentia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor in maximum 24 de ore de la primirea informarii.

Comisia de solutionare a contestatiilor este numita de reprezentantul legal al Beneficiarului si este alcatuita din manager de proiect si expertii informare si selectie GT.

Comisia de solutionare a contestatiilor va reanaliza dosarele de candidatura ale candidatilor nemultumiti, reluandu-se etapele 3 si 4 si va informa persoanele respective cu privire la solutionarea contestatiilor
ETAPA 7 – asigurarea traseului grupului tinta in cadrul proiectului
In vederea asigurarii unui traseu corect si in beneficiul grupului tinta in cadrul proiectului, expertii informare si selectie GT vor derula urmatoarele actiuni:

a.) activitatea de programare a grupului tinta la activitatile proiectului prin completarea Anexei 9 - Programare grupului tinta la activitatile proiectului in baza informatiilor colectate in faza de analiza a candidaturilor, pentru a planifica activitatea de formare profesionala.

b.) Va aduce la cunostinta expertilor formare si selectie PA prin orice mijloace aflate la dispozitia sa (document tiparit sau e-mail) identitatea persoanelor din grupul tinta programate si confirmate, conform Anexei 9 - Programare grupului tinta la activitatile proiectului

Expertii informare si selectie grup tina vor contacta grupul tinta pentru a-l informa cu privire la programarea activitatii lor in proiect, vor confirma prezenta persoanei GT la activitatea programata.
9.0. Dispoziții finale și anexe

Prezenta metodologie se aplică pe întreaga perioadă de derulare a procesului de recrutare și selecție a grupului țintă, respectiv pana la 03.12.2019.

După finalizarea procesului de recrutare şi selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de recrutare și selecție într-o nouă etapă, acesta derulându-se după aceleași reguli enunțate în prezenta metodologie.

Constatarea lipsei a cel puțin unui document dintre cele stabilite la ETAPA 3 – depunerea candidaturilor din capitolul 8.0. și/sau necompletarea/completarea parțială a acestora precum și refuzul de a remedia situația, determină excluderea persoanei din grupul țintă.

Anexele atașate prezentei metodologii fac parte integrată din ea și vor fi utilizate întocmai de către experții implicați în procesul de înscriere a grupului țintă, în lipsa unei decizii din partea managerului de proiect care indică modificarea lor.

Prezenta metodologie poate fi supusa revizuirilor și îmbunatățirilor ulterioare.

Vrei să participi la cursurile programului SUSTIN?
Înscrie-te
Dacă ai întrebări, ne poți contacta la adresa de e-mail: sustin@carmistin.ro sau folosind formularul de mai jos.